Beschermingsbewind

Wat is bewindvoering en beschermingsbewind?
Een bewindvoerder is iemand die door de kantonrechter is aangewezen om het beheer te voeren over het vermogen (goederen en geld) van iemand die onder beschermingsbewind is gesteld. Dit gebeurt om mensen te beschermen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of permanent niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen.
De bewindvoerder treedt alleen op als wettelijk vertegenwoordiger van de onderbewindgestelde voor de financiële of zakelijke belangen. De onderbewindgestelde is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen niet-financiële of zakelijke belangen. Het gaat dus minder ver dan een curator, die ook betrokken is bij andere belangrijke (persoonlijke) beslissingen.

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door uzelf, maar ook door uw partner, uw familie, voogd, mentor, de instelling waar u verblijft of onder behandeling bent en tot slot door het Openbaar Ministerie of het College van Burgemeester en Wethouders (voor zover de reden van aanvraag verkwisting of het hebben van problematische schulden is). Uiteraard helpen wij met het invullen van zo’n verzoek.

Als de rechter uw geld en goederen onder bewind stelt mag u zelf uw bewindvoerder kiezen. Deze onderbewindstelling wordt over het algemeen voor onbepaalde tijd uitgesproken. Als de kantonrechter dit heeft goedgekeurd mogen wij aan de slag. Dat begint met het op orde brengen van uw financiële zaken. Wij zullen instanties en bedrijven informeren, uw bezittingen in kaart brengen, uw rekeningen op tijd betalen (mits er genoeg inkomsten zijn), uw belastingaangifte verzorgen en helpen met het aanvragen van bijstand, een uitkering en/of toeslagen.

Focus Financiële Zorgverlening beschermt de financiën van de cliënt en legt hiervoor verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter. Daarnaast ontvangt u periodiek overzichten van uw rekeningen. Kijk onder het tabblad werkwijze voor een exacte opsomming van diensten die Focus Financiële Zorgverlening aanbiedt.

balk-2Schuldenbewind
Er kan ook een verzoek tot onderbewindstelling worden aangevraagd bij de kantonrechter als u door uw schuldenproblematiek tijdelijk niet in staat bent om uw eigen financiën te beheren. Deze onderbewindstelling wordt over het algemeen uitgesproken voor een periode van vijf jaar. De doelstelling van deze vorm van bewind is dat de schuldsituatie binnen die vijf jaar wordt opgelost. Daarna is het de bedoeling dat u uw financiën weer zelfstandig gaat beheren. Mocht dit niet lukken, dan kan een verzoek tot verlenging bij de kantonrechter worden ingediend.

Bij zowel beschermingsbewind als schuldenbewind zijn we verplicht uw schulden te inventariseren en te beoordelen of er sprake is van betalingsachterstanden of een problematische schuldsituatie. Daarna stellen wij een plan van aanpak op. Bij betalingsachterstanden spreken we betalingsregelingen af met schuldeisers. Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie zal u – mits uw leefsituatie stabiel is – worden aangemeld bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. Het contact zal grotendeels tussen schuldhulpverlening en bewindvoerder plaatsvinden. Wij gaan zo veel mogelijk op zoek naar minnelijke schuldenregelingen (buiten de rechter om) of zullen een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Als dit niet mogelijk is proberen wij de situatie zo veel mogelijk te stabiliseren tot het moment dat een minnelijke regeling of WSNP weer binnen bereik komt. Dit kan soms jaren duren.

FFZ website test achtergrond