Werkwijze

Als u belangstelling heeft voor beschermingsbewindvoering door Focus Financiële Zorgverlening kunt u contact met ons opnemen voor een kennismakingsgesprek. Voordat wij bij de Kantonrechter aangeven bereid te zijn tot bewindvoerder te worden benoemd moeten wij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is.

Voor een goed bewind is de samenwerking tussen de cliënt en zijn netwerk met Focus Financiële Zorgverlening van groot belang. Op basis van financiële informatie en een kennismakingsgesprek zullen wij beoordelen of er een bereidverklaring kan worden afgegeven. Als dat zo is, kunnen wij samen met u een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank kunnen we uw financiën gaan regelen. Vervolgens zorgen we dat u altijd inzicht heeft in onze werkwijze en uw financiële situatie.

U kunt als cliënt ook zelf beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling’. Bij de aanvraag moet naast de eerder genoemde bereidverklaring ook een goede onderbouwing meegezonden worden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht bewindvoering aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), schuldenoverzicht of een toelichting van een betrokken hulpverlener. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking onderbewindstelling af.

balk-2
Diensten van Focus Financiële Zorgverlening

Als alle formaliteiten zijn afgehandeld, dan melden wij aan alle instanties dat wij voortaan uw financiële zaken regelen. Daarbij vragen wij hen om alle post naar ons toe te sturen. Vervolgens brengen wij uw goederen (inclusief bezittingen en schulden) in kaart en stellen hiervan een boedelbeschrijving op. Vanaf nu verzorgen wij uw administratie, krijgen wij de verantwoordelijk over uw geld en goederen en communiceren wij met schuldeisers en gaan wij samen met hen op zoek naar een oplossing.

We openen voor u een rekening waarop uw inkomsten worden ontvangen en waarvan uw vaste uitgaven worden gedaan. Daarnaast krijgt u een leefgeldrekening met een pinpas voor boodschappen, reiskosten en kleding, zodat u zelf uw leefgeld kunt beheren. Dit mag ook de bankrekening zijn die u al heeft.

Ook vragen wij de voor u van toepassing zijnde voorzieningen aan, zoals huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand, et cetera. En als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen en waterschapslasten, dienen wij daarvoor ook een aanvraag in. Indien mogelijk vragen wij schuldhulpverlening voor u aan. Bovendien verzorgen wij uw belastingaangifte en declareren wij uw ziektekosten bij de verzekering. Tot slot maken wij een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en geven wij u advies over omgaan met geld en regels.

Iedere maand sturen wij u een overzicht van het financieel beheer, tenzij u dit niet wilt of u niet in staat bent dit te kunnen beoordelen. Jaarlijks leggen wij bovendien verantwoording af aan de kantonrechter over uw inkomsten en uitgaven met daarbij de bankstanden en de eventuele schulden.

Wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit doen door ons een e-mail te sturen of door het intakeformulier in te vullen en op te sturen. U vindt dit formulier onder het tabblad formulieren.

balk-2Privacy en machtiging
De gegevens van onze cliënten worden geregistreerd. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. Focus Financiële Zorgverlening verstrekt uit deze registratie alleen gegevens aan instanties en bedrijven als dat in het belang van de klant is of uit de aard van de bewindvoering voortvloeit.

Soms zult u willen dat iemand anders voor u deze gegevens opvraagt bij Focus Financiële Zorgverlening, omdat dat handiger of prettiger is, of omdat het niet anders kan. Dat kan alleen als u diegene daarvoor heeft gemachtigd. Zo weten wij ook aan wie wij deze gegevens mogen verstrekken.

Onder het tabblad formulieren en tarieven vindt u het formulier waarmee u iemand kunt machtigen om uw persoonlijke, medische en/of financiële gegevens op te vragen bij Focus Financiële Zorgverlening. U kunt in principe slechts één persoon machtigen. Wel kunt u bijvoorbeeld de ene persoon machtigen voor het opvragen van medische/persoonlijke gegevens en een ander voor financiële gegevens.

FFZ website test achtergrond